„Wolność słowa kończy się tam, gdzie to słowo zaczyna naruszać prawa chronione innego podmiotu”

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wyrokiem w sprawie XVIII K 6/20 (zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II AKa 212/20) skazał autora wpisów zamieszonych w serwisie społecznościowym facebook za: – wpis o treści ,,Znajdzie się kij na (…) ryj”, uznając, że wpis stanowi przestępstwogroźby bezprawnej wobec grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej…

Przestępstwa z nienawiści uderzają przede wszystkim w grupy mniejszościowe

,,Ściganie przestępstw motywowanych uprzedzeniami nabiera coraz większego znaczenia z powodu rosnącej roli mowy nienawiści w życiu społecznym…” ,,Przemoc tego rodzaju uderza przede wszystkim w członków grup mniejszościowych: nie tylko narusza ich godność, powoduje pogorszenie postrzegania mniejszości przez resztę społeczeństwa i pogłębia podziały społeczne , ale również obniża poczucie indywidualnego bezpieczeństwa i zwiększa obawy o bezpieczeństwo pozostałych członków…