Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Dotyczy postępowania: zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.…