Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Dotyczy postępowania: zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.…

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Wykonawca Cena/koszt 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe…

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800.000,- zł (brutto).…

Zamówienie na roboty budowlane

Związek Ukraińców w Polsce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu”. OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Związek Ukraińców w Polsceul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,tel.…